Filosofie en werkwijze

Organisaties zijn voortdurend bezig om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om de resultaten te verbeteren, de dienstverlening uit te breiden, of om op een bepaald vakgebied uit te blinken. Hierbij vormen medewerkers vaak de belangrijkste succesfactor en dat maakt het waardevol om daarin te investeren. Ontwikkeling van organisatie en individu gaan zo hand in hand.

Bregt Management helpt uw organisatie hierbij. Wij doen dat door processen en werkwijzen te analyseren en mogelijkheden tot verbetering zichtbaar te maken.

Verbetermogelijkheden zijn vaak heel dichtbij
en kunnen liggen op het terrein van onderlinge samenwerking, overleg(vormen), elkaar feedback geven, of het duidelijker vaststellen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Soms is er behoefte aan verdergaande verandering. Bijvoorbeeld door het (her)benoemen van de visie, missie of strategische (HR) doelstellingen van de organisatie. Of door aandacht te schenken aan gerichte teamontwikkeling, dan wel het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Afhankelijk van de concrete vraagstelling,  pakken we dit aan de hand van een helder plan van aanpak, stap voor stap aan.

Gericht op het managen en inspireren van mensen om zélf vorm en inhoud te geven aan veranderingsprocessen. We maken altijd gebruik van de talenten die binnen de organisatie beschikbaar zijn. Op een positieve en opbouwende wijze betrekken we medewerkers actief bij de gewenste verandering en bevorderen we het leren van en met elkaar. Door eigenaarschap te stimuleren, wordt verandering een gezamenlijk doel dat ook gezamenlijk gedragen wordt.

Bregt Management benadert organisaties vanuit deze filosofie. Door aandacht te geven aan onderwerpen die van belang zijn voor medewerkers en die tegelijk bijdragen tot een gezonde en goed presterende organisatie.

Onze aanpak is concreet, pragmatisch en doelgericht. In overleg met de opdrachtgever worden voorafgaand aan elke opdracht heldere doelen geformuleerd. Bij langduriger opdrachten worden vaste evaluatiemomenten ingebouwd zodat tijdig bijgestuurd kan worden.


design by: digitalNRG