Opdrachten en opdrachtgevers:

Bregt Management heeft onder meer opdrachten verricht bij de volgende opdrachtgevers:
- azM (academisch ziekenhuis Maastricht)
- Amurac
- Arboned
- Arbo Unie
- CCV
- Charles Vögele
- DLV Plant
- EventIS
- Gemeente Ede
- Fontys Hogescholen
- Hanzehogeschool Groningen
- Hogeschool INHOLLAND
- Hogeschool Rotterdam
- Hogeschool Utrecht
- IPC Groene Ruimte BV
- Kootsjhuys
- LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)
- MB personeel en verzuim
- Philips Innovation Services
- Post NL
- Presikhaaf Bedrijven
- Sevagram
- Stichting Philadelphia Zorg
- Stichting Tante Lenie
- TFC Trainersacademie
- TNT Post
- Windesheim
- Zestor arbeidsmarkt en opleidingsfonds HBO

Bregt Management heeft onder meer de volgende opdrachten verricht:

Implementatie verandertraject 3 decentralisaties
Begeleiding van het MT van cluster Werk, Participatie en Inkomen in hun opdracht om de verandering naar 3 decentralisaties te realiseren. Focus op Vakmanschap en Organisatieontwikkeling.
Cultuurverandertraject
Begeleiden van een organisatieverandertraject in de zorgsector waarbij het tonen van leiderschap en eigen verantwoordelijkheid centraal staat.
Evaluatie arbodienstverlening
Tevredenheidsonderzoek naar de externe arbodienstverlening bij een academisch ziekenhuis
Lerende Netwerken
Procesbegeleider en adviseur voor de Landelijke pilot Lerende Netwerken rondom het thema 'professionele ruimte van de hogeschooldocent'. Klik hier voor het door ons opgestelde evaluatieverslag en klik hier voor de door ons opgestelde handreiking met handvatten om zelf aan de slag te gaan met het opzetten van een lerend netwerk.
Managementtraining
Leerwerktrajecten voor MT's van een groot postbedrijf. De focusis gericht ophet ontwikkelen van gedrag en leiderschapskwaliteiten die passen bij de beoogde cultuurverandering van de organisatie. Rol: procesbegeleider/trainer
Teamontwikkeling
Begeleiden van teams (profit en non-profitsector) bij het vergroten van hun eigen slagvaardigheid en resultaatgerichtheid. Rol: teamcoach
Trainingen (diverse opdrachtgevers)
- Effectief communiceren eninterveniëren
- Leidinggeven en motiveren
- Functioneringsgesprekken
- Werkplezier!
- Verzuimbegeleiding
Organisatieadvies
- Begeleiding/advies van de directie van een netwerkorganisatie bij hetverder professionaliseren van de organisatie: herbezinning op visie, missie, doelstellingen en op basis daarvan te maken keuzes.
- Uitvoeren van een organisatie- of probleemanalysebij diverse organisaties
- Advies/procesbegeleiding bij organisatieverandertraject vanorganisatie in zakelijke dienstverlening
- Ondersteuning bij het vormgeven en implementeren van Integraal Gezondheidsmanagement - Onderzoek naar en advies over de positie van arts-assistenten binnen een UMC. Aandachtspunten: arbeids- en rusttijden, aanpak werkdruk. Rol: adviseur
(Management)coaching
Begeleiden van individuen bij hun persoonlijke ontwikkeling, gedragsverandering, of het verfijnen van vaardigheden.
Professionalisering HR advies
Begeleiding bij het verstevigen van de adviesrol van een team HR adviseurs. Rol: interim manager/teamcoach
Verzuim- en reïntegratiebegeleiding in eigen beheer
Begeleiding van een grote onderwijsorganisatie naarhet regiemodel: invoeren verzuimvolgsysteem; contracteren bedrijfsartsen; trainen leidinggevenden; inrichten re-integratiebureau. Rol: projectleider/adviseur
Benchmark HRM afdelingen
Vergelijkend onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van HR afdelingen bij hogescholen. Inzicht in cijfermatige verhoudingsgetallen binnen de sector en informatie over tijdsbesteding aan bepaalde HR taken en inhoudelijke HR onderwerpen. Rol: projectleider/adviseur
Opzetten P&O afdeling
Opstart maken voor een P&O afdeling van een snel groeiend bedrijf. Inrichten beheer en adviseren over P&O vraagstukken. Werving en selectie P&O medewerkers. Rol (interim) HR managerdesign by: digitalNRG